June 3, 2023

Curentul International

Curentul International Magazine

Un proces în derulare (VII)

16 min read

Un proces în derulare (VII)

 

Autor: Preot Vasile Susan

Iubiţi fraţi Preoţi Români Ortodocşi,

 Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul Cel Ce Se Naște pentru noi și pentru a noastră mîntuire,

Români de pretutindeni și de toate credințele,

Ca semn de respect față de slujirea la altarul Bisericii Ortodoxe Române, la care am fost chemat cu mai bine de 33 de ani înainte potrivit vocației de a sluji Domnului Iisus Hristos, precum şi din dorinţa fierbinte de a spune și scrie adevărul despre DEFICIENŢELE = ANOMALIILE din Biserica Ortodoxă Americană = OCA, vin în întâmpinarea dumneavoastră cu intenția nobilă de a spune ADEVĂRUL, și de a primi replica din partea celor despre care vorbesc și scriu la Revista Curentul Internațional. Lipsa replicilor spune CINE SUNT CEI DESPRE CARE SCRIU.

Dacă nu uşoară este lupta cu diavolul a celor ce sunt viețuitori în mănăstiri, în schituri, a preoților, a ierarhilor și a mirenilor ce urmează Chemarea Domnului Hristos, apoi nici mie nu-mi este ușor a scrie adevărul despre ACEIA care nu doresc SĂ LI SE SCRIE FAPTELE ȘI FĂRĂDELEGILE făcute semenilor lor. Nu am crezut niciodată că voi fi pus la această grea încercare de a duce o luptă nu ușoară cu diavolul, și mai ales cu acel NEAM DE DIAVOLI care a CORUP O IERARHIE BISERICEASCĂ precum cea de la OCA, din care face parte și Arhiepiscopul de la ROEA.

Pentru aceea acum doresc a scoate în evidență și a arăta INFIDELITATEA / ÎNCĂLCAREA / VIOLAREA / ABUZUL prevederilor și procedurilor de la Statutul și Regulamentele de la ROEA de către Episcopii de la OCA și ROEA. Acestea de mai sus vor fi puse în direct legătură cu faptul că eu am fost dat afară pe nedrept; contractual de muncă avut cu Parohia Sf Maria din Chicago IL a fost anulat; am fost excomunicat și concediat contrar tuturor prevederilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, contrar prevederilor Constituției și Regulamentelor de la ROEA, contrar prevederilor Statutelor de la OCA … DIN CAUZA abuzului de putere a Arhiepiscopului ROEA, care FAVORIZEAZĂ pe HOMOSEXUALI și pedepsește fără milă și pe nedrept PREOȚI nevinovați / NEJUDECAȚI.

 

În cele ce urmează voi face PREZENTĂRI / REFERINȚE la Prevederi și Proceduri din Statutul și Regulamentele de la ROEA, care au fost ÎNCÂLCATE / VIOLATE / ABUZATE de către Arhiepiscopul DICTATOR, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE-ORTODOX, NE-CREȘTIN de la ROEA, după cum urmează:

A)        Statutul ROEA: 4 articole încălcate / violate / abuzate de Arhiepiscopul ROEA:                                                            

Articol II, Litera c, Pagina 1 … Scopurile Episcopiei:

(c) De a exercita asupra tuturor părțiilor componente, deplină autoritate canonică precum și toate puterile administrative, prevăzute în Statut și Regulamente.

                                                                                                                                                           

 

 

NOTĂ:            Arhiepiscopul de la ROEA nu poate exercita autoritatea canonică potrivit prevederilor Canoanelor Bisericii Creștine Ortodoxe atîta timp cât nu respectă prevederilor Canoanelor Bisericii Creștine Ortodoxe. Obligația sau îndatorirea de a exercita autoritatea canonică asupra tuturor părților componente ale Episcopiei, este ombilical legată de “MĂRTURISIREA DE LOIALITATE DE CREDINȚĂ” pe care candidatul la Episcopat trebuie să o pronunțe și apoi să o semneze în seara premergătoare consacrării / sfințirii sale întru Episcop. Se poate dovedi cu exactitate că toți episcopii de la OCA și ROEA au arătat INFIDELITATE, ÎNCĂLCARE, DESCONSIDERARE  față de “MĂRTURISIREA DE LOIALITATE DE CREDINȚĂ” și respectul ce trebuie arătat “CELEI DE-A 3-a DECLARAȚII” CE SE PRONUNȚĂ LA CHEMAREA SLUJIRII CA EPISCOP. Iată ce declară candidatul la slujirea de Episcop cu o seară înainte de sfințirea / consacrarea sa întru Episcop:

 

1 –  “Aceasta este mărturisirea Sfintei Credințe: Eu promit să păstrez și să apăr Canoanele Sfinților Apostoli, ale celor Șapte Sinoade Ecumenice, ale Sinoadelor locale, precum și cele ale Sfinților și Cuvioșilor Părinți; Toate cele primite de ei le primesc și eu, și toate cele respinse de ei, le resping și eu;

 

2 – Promit să păstrez neschimbată Tradiția Bisericii, precum și toate sfintele reguli și rînduieli ale Bisericii Ortodoxe a Răsăritului;

 

3 – Promit să păstrez pacea în Biserică și să țin cu tărie fără a născăci ceva contrar cu cele ale Credinței Ortodoxe a Răsăritului în toate zilele vieții mele; eu voi urma întru totul și întotdeauna mă voi supune Sinodului OCA; eu voi fi în toate de acord cu Mitropolitul și Episcopii de la OCA, frații mei, și împreună cu ei voi fii supus și ascultător dumnezeieștilor porunci, Sfintelor Canoane ale Sfinților Apostoli și ale Sfinților Părinți; cu toată strădania voi arăta dragoste duhovnicească față de ei, și îi voi respecta pe ei ca și frați ai mei.

 

4 – Promit să păstoresc turma mie încredințată cu frică de Dumnezeu cu zel tot timpul vieții mele, să-i învăț pe ei cu toată ardoarea, străduindu-mă întru totul să o apăr de toare ereziile. Și mai apoi eu mărtusisesc, că nici prin promisiuni de daruri de aur sau de argint am venit la această slujire; ci dimpotrivă, prin alegerea Sfîntului Sinod de la OCA;

 

5 – Eu prin această declarație promit că nu voi face nimic prin constrîngere / forță, fie de aș fi silit de persoane mai puternice și sus puse, ori de mulțime de popor, chiar dacă ei mi-ar poruncii mie aceasta sub amenințare de moarte, ca să încalc / violez dumnezeieștile și Sfintele Canoane; nu voi sluji în vreo dioceză străină de dioceza mea, și nu voi face nimic din cele ce îmi sunt încredințate mie fără permisiunea episcopului acelei diocezei; nu voi hirotoni vreun preot sau diacon, sau orice alt slujitor bisericesc în vreo episcopie străină, și nu voi primi în episcopia mea pe nimeni fără Carte Canonică de la Episcopii de la care aceștia au venit. 

 

6 – Promit să port grijă de turma încredințată mie, potrivit chipului Apostolilor, să fiu cu luare aminte la ea și la statornicia lor în Credință, și să fac tot lucrul cel bun, dar mai cu seamă să am grijă de Preoți; să fiu cu toată luarea aminte și bună chibzuință să povățuiesc și să opresc ca vreo schismă, superstiție ori rătăcire să se răspîndească, și nici vreun obicei care ar fi contrar cu pietatea / evlavia creștină și cu bunul caracter creștin, să aducă pagubă bunei rînduieli a veții de creștin.

 

7 –  Eu mă voi purta bine, cu înțelegere și blîndețe cu toți potrivnicii Sfintei Biserici, potrivit cuvintelor Sfîntului Apostol Pavel, care zice, Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, Certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului, 2 Timotei 2, 24 25;

8 – Și pentru toate acele lucruri pentru care eu am făcut jurământ astăzi, eu mă făgăduiesc să le îndeplinesc pînă la suflarea mea cea mai de pe urmă, de dragul de a dobîndi cele viitoare și veșnice. Fie ca Dumnezeu Cel ce – mi cunoaște inima să fie martor al jurămîntului meu.

9 – Și Domnul Iisus Hristos Mîntuitorul Însuși, să – mi fie ajutor, în adevărata și rîvnitoarea cîrmuire și îndeplinire a celor jurate mai sus; Căruia împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfînt să-i fie mărirea, stăpînirea, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.”

 

Pentru cititorii interesați a cunoaște mai mult în legătură cu INFIDELITATEA / ÎNCĂLCAREA / VIOLAREA celei de-a 3-a Mărturisiri de Credință de către Arhiepiscopul de la ROEA, facem trimitere la www.pokrov.org,  Open Letter from Father Vasile Susan … Date Published: 8/13/2010, … EXHIBIT 7 A, Bishop’s confession of faith.

 

Prin publicarea textului celei de-a 3-a Mărturisiri de Credință, pe care candidatul la slujirea de Episcop o face / o jură, în Biserică, înaintea Sfîntului Altar, înaintea lui Dumnezeu, am intenționat ca să arăt tuturor cititorilor că mare lucru este a face un asemenea jurămînt înaintea lui Dumnezeu și este un mare păcat a încălca un astfel de jurămînt.

Avînd în vedere activitatea / pastorația mea în parohiile de la ROEA din Iulie 1989 pînă la 1 Martie 2004, precum și activitatea din cadrul Consistoriului Spiritual și Tribunalul de la ROEA, ca de altfel și alte lucruri ajunse sub imperiul simțurilor, inclusiv ca preot, pot să spun deschis despre Arhiepiscopul de la ROEA cele ce urmează:

A – Arhiepiscopul ROEA a făcut o mărturisire FALSĂ, avînd în considerație cei peste 30 de ani de slujire arhierească precum și felul în care a manipulat preoți, credincioși mireni, călugări, maici, milioane de dolari, vize religioase de lucru R1 și R2, ierarhi ortodocși din America și din alte țări Ortodoxe, precum se poate vedea, citi și documenta din publicațiile de la OCA / ROEA.

B – Arhiepiscopul ROEA a făcut o mărturisire FALSĂ, avînd în considerație faptul că nu a păstrat și nu apărat integritatea prevederilor din Canoanele Sfinților Apostoli, ale celor Șapte Sinoade Ecumenice, ale Sinoadelor locale, precum și cele ale Sfinților și Cuvioșilor Părinți, ci din contră le-a ÎNCĂLCAT / VIOLAT / BLASFEMIAT;

C – Arhiepiscopul ROEA a făcut o mărturisire FALSĂ, avînd în considerație faptul că nu a păstrat neschimbată Tradiția Bisericii, precum și toate sfintele reguli și rînduieli ale Bisericii Ortodoxe a Răsăritului, ci din contră ÎNCĂLCAT / VIOLAT / BLASFEMIAT sfintele reguli și rînduieli ale Bisericii Ortodoxe a Răsăritului, prin introducerea de forme ne – ortodoxe cu privire la săvîrșirea Sf Taine, precum arată cărțile de cult / slujbă de la ROEA precum și practici Romano – Catolice aduse în Biserica Ortodoxă mai ales legate de Taina Sfintei Împărtășanii;

D – Arhiepiscopul ROEA a făcut o mărturisire FALSĂ, avînd în considerație faptul că nu a păstrat pacea în Biserică, nu a fost supus și ascultător Sinodului de la OCA, dumnezeieștilor porunci, Sfintelor Canoane ale Sfinților Apostoli și ale Sfinților Părinți; și nu arăta dragoste duhovnicească și respect față de unii membrii / și frați de-ai lui din Sinodului de la OCA, între care cel dintîi este Episcopul Vicar de la ROEA, care a suferit și încă mai suferă;

E – Arhiepiscopul ROEA a făcut o mărturisire FALSĂ, avînd în considerație faptul că nu a păstorit turma lui încredințată, cu frică de Dumnezeu, cu zel, tot timpul, nu i-a învățat pe membrii episcopiei cu toată ardoarea;

F – Arhiepiscopul ROEA a făcut o mărturisire FALSĂ, avînd în considerație faptul că de bună voie și conștient a încălcat / violat dumnezeieștile și Sfintele Canoane și a primit în episcopia sa preoți și diaconi fără Carte Canonică de la Episcopii de la care aceștia au venit, unii fiind numiți în parohii înainte de a fi primiți în ROEA; 

G – Arhiepiscopul ROEA a făcut o mărturisire FALSĂ, avînd în considerație faptul că a promis să poarte grijă de turma încredințată lui, potrivit chipului Apostolilor, să fie cu luare aminte la ea și la statornicia lor în Credință, și să facă tot lucrul cel bun, dar mai cu seamă să aibă grijă de Preoți; și TOCMAI aceste lucruri nu le-a făcut; din contră a abuzat preoți, diaconi, credincioși mireni, prin acestea toate demonstrînd a fi contrar cu norma de pietate / evlavie creștină și cu bunul caracter creștin, și a adus pagubă bunei rînduieli a vieții de creștin;

H – Arhiepiscopul ROEA a făcut o mărturisire FALSĂ, avînd în considerație faptul că nu s-a purtat bine, cu înțelegere și blîndețe NU NUMAI CU potrivnicii Sfintei Biserici, ci CHIAR CU PREOȚI, DIACONI și CREDINCIOȘI LAICI de la ROEA, potrivit cuvintelor Sfîntului Apostol Pavel, care zice, Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor, Certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, că doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului, 2 Timotei 2, 24 25; Faptele acestui NEMILOS DICTATOR NE-ORTODOX ȘI ABUZIV ARHI – EPISCOP, … legate de cazuri de preoți, diaconi, maici, monahi, ca de exemplu: Vasile Susan, Remus Bleahu, Romulus Bleahu, Adrian Fetea, Gheorghe Libotean, Alin Munteanu, Romulus Bar, Gregory Becker, Casian Fetea, Ioan Vesa, Ioan Voin, Gheorghe Ursache, Maica Gabriela Ursache, Ieromonahii: Nicolae Peicu, Arsenie Buie, Isaia Precup, Iustin Stoian, etc, arată clar și precis tocmai contrariul din citatul biblic de mai sus, precum și atitudinea și acțiunile persoanelor în cauză.

H – Arhiepiscopul ROEA a făcut o mărturisire FALSĂ, avînd în considerație faptul că pentru toate acele lucruri pentru care el a făcut jurământ atunci, și a  făgăduit să le îndeplinescă pînă la suflarea sa cea mai de pe urmă, de dragul de a dobîndi cele viitoare și veșnice, NU LE-A ÎNDEPLINIT;  a făcut JURĂMÎNT FALS, iar precum s-a jurat  “Fie ca Dumnezeu Cel ce – mi cunoaște inima să fie martor al jurămîntului meu,” … să fie răsplătit de Cel pe Care L-a luat Drept Martor – Dumnezeu –  precum MERITĂ și FAPTELE ÎL ARATĂ.

 

Cer cu respect și aștept replica Arhiepiscopului ROEA în virtutea bunului simț și a curajului pe care nu le prea are, la cele de mai sus și cer să fie publicate la SOLIA, primul număr Ianuarie / Februarie 2011. Doresc să știu de la sursă sigură dacă cele SCRISE în acest articol SUNT ADEVĂRATE sau SUNT ‘NE – ADEVĂRATE’ = FALSE. Pentru cele ÎNCĂLCATE / ABUZATE / VIOLATE prezentate mai sus, eu Pr Vasile Susan cer în mod deschis, ferm și cu dovezi și argumente Canonice DEMISIA IMEDIATĂ a Arhiepiscopului DICTATOR, NECINSTIT, NEORTODOX de la ROEA.

Pînă cînd preoții, diaconii și membrii de la ROEA (nu vor să VADĂ ADEVĂRUL SCRIS de mine și NECONTRAZIS de DICTATORUL de la Vatra Românească), vor încălca Canoanele Bisericii Creștine Ortodoxe și vor sluji pe un FALS ARHI – EPISCOP care ACOPERĂ și PROTEJEAZĂ CLERICII HOMOSEXUALI din OCA și ROEA de cel puțin 20 de ani?

Pînă frica de un DICTATOR FALS, NE –  ORTODOX și ABUZIV este mai presus decît SLUJIREA UNUI DUMNEZEU SFÎNT, MÂNTUITOR, ADEVĂRAT, cu numele de IISUS HRISTOS?

Pînă cînd preoții, diaconii și membrii de la ROEA nu vor să cunoască ADEVĂRUL despre CORUPȚIA, EXTORCAREA, ȘANTAJUL, INFIDELITATEA episcopilor de la OCA și ROEA și vor tolera ÎNCĂLCAREA CANOANELOR BISERICII CREȘTINE ORTODOXE, A STATUTELOR OCA, A STATUTULUI ȘI REGULAMENTELOR ROEA, de către acești prea puțin ortodocși episcopi de la OCA și ROEA?

Adevărații și deplinii Episcopi Creștini Ortodocși sunt cei ce ascultă, respectă și împlinesc cele 9 PUNCTE din “MĂRTURISIREA DE LOIALITATE DE CREDINȚĂ” al “CELEI DE-A 3-a DECLARAȚII” CE SE PRONUNȚĂ LA CHEMAREA SLUJIRII CA EPISCOP.

 

Este un lucru fără sens să concepi cu o minte sănătoasă ca un NE-ORTODOX să cunoască și să respecte Canoanele Bisericii Creștine Ortodoxe. Bine ar fi ca pe viitor Românii Ortodocși din America să nu mai aleagă Episcopii în “Duminica Orbului”, adică să fie legați la ochi, neștiind pe cine aleg. Actualul Arhiepiscop de la ROEA le-a dat o lecție din care trebuie să învețe ceva: NU MAI AVEM NEVOIE DE EPISCOPI CONVERTIȚI în ROEA care să păstorească turma / parohiile Românești Ortodoxe. Cine are curaj să contrazică cele de mai sus să facă acest lucru cu plăcere; îl apreciez, și voi face cunoscut cele exprimate pe această temă. Nu -mi este frică să spun adevărul.

 

Articol III, Litera c, Pagina 2 … Situația canonică și legală

(c) Administrativ, Episcopia este și va rămâne de sine stătătoare, având dreptul de a legisla prin Congresul Episcopiei și de a se administra și a-și conduce afacerile religioase, culturale, educative și de caritate prin funcționarii ei aleși de către Congresul Episcopiei.

NOTĂ:            Arhiepiscopul de la ROEA nu poate exercita dreptul de legisla sau de a face legi noi contra și peste Congresul Episcopiei. Arhiepiscopul DICTATOR, MANIPULATOR, FĂRĂ FRICĂ DE DUMNEZEU și ABUZIV de la ROEA trebuie să fie primul care respectă Statutul și Regulamentele de la ROEA. Pentru că este ABUZIV, MANIPULATOR, DICTATOR și fără respect față de Statutul și Regulamentele de la ROEA va trebui să demisioneze, dar nu înainte de a plăti toate daunele legate de cazul meu, precum și de alte cazuri. Pedeapsa lui Dumnezeu nu-l va trece cu siguranță. Doamne dă-i după fapte și după cum merită.

 

Este trist, înjositor dar este și un păcat care strigă la cer pentru dreptate pentru CEI NEDREPTĂȚIȚI. Membrii de la ROEA, membrii de la Congresul și Consiliul Episcopesc de la ROEA, sunt foarte adesea și în mod neplăcut puși în situații dificile tocmai datorită ABUZULUI DE PUTERE pe care Arhiepiscopul DICTATOR și MANIPULATOR le demonstrează FĂRĂ FRICĂ DE DUMNEZEU și RESPECT FAȚĂ DE TURMA ÎNCREDINȚATĂ LUI SPRE PĂSTORIRE. Este ușor de înțeles faptul că NU TOȚI FUNCȚIONARII Episcopiei, sunt aleși de Congresul Episcopiei. Acesta este cazul cu privire la Consistoriul Spiritual și Tribunalul de la ROEA, unde Arhiepiscopul ROEA face numire … se pot dovedi cu documente cele de mai sus, ori citiți la www.rocpnews.blogspot.com.

 

Sper să fiu doar la subiect și să nu ofensez pe nimeni prin afirmația ce urmează: “LA AȘA TURMĂ, AȘA PĂSTOR”, căci să nu uităm “CUM E TURCUL ȘI PISTOLUL” …  Aștept replica la cele scrise mai sus …

 

Articol IV, Litera b, Pagina 2 … Membrii și jurisdicția

(b) Actul de a cere și de a dobândi admiterea în Episcopie sau în oricare din părțile ei componente, constituie supunere față de jurisdicția spirituală și juridică a Episcopiei.

 

NOTĂ:            Sunt de acord în legătură cu cele scrise mai sus. Dar în cazul în care Arhiepiscopul DICTATOR, ABUZIV, MANIPULATOR de la ROEA dorește ca să – și atingă un scop bine dorit și contrar normativelor mai sus prezentate, atunci în mod abuziv își arată slăbiciunile și lipsa de respect pentru aceste prevederi ale Statutului de la ROEA. Practica dumnealui demonstrează că ACEST LUCRU ESTE CU PUTINTĂ, dar și în detrimental CELUI CE NU-ȘI APLEACĂ DE BUNĂ VOIE CAPUL la SABIA DICTATORIALĂ și CRUDĂ a Arhiepiscopului de la ROEA.

 

Eu am cerut ca să fiu acceptat în ROEA, și am fost acceptat și am slujit mai bine de 11 ani. Am respectat prevederile de la Statutul și Regulamentele de la ROEA și am arătat supunere față jurisdicția spirituală și juridică a Episcopiei. Arhiepiscopul de la ROEA m-a numit ca Investigator în Consistoriul Spiritual și Tribunalul de la ROEA, iar după ce am încheiat activitatea de la Consistorul Spiritual, am început să vorbesc despre ABUZUL ARHIEPISCOPULUI  de la ROEA prin ACOPERIREA PREOTULUI HOMOSEXUAL de la ROEA, vreme de mai bine de 20 de ani acum, de care doamna preoteasă a divorțat. Eu am fost dat afară pe motiv că AM FLUIERAT ÎN BISERICĂ, vorbind deschis despre acel caz de ACOPERIRE a PREOTULUI HOMOSEXUAL de la ROEA. Rușine să fie Arhiepiscopului de la ROEA pentru nedreptatea făcută mie, precum și pentru acoperirea PREOTULUI HOMOSEXUAL de la ROEA. Abuzul celor ce ACOPERĂ pe CLERICII HOMOSEXUALI va avea consecinte CANONICE. 

 

Cînd se vor deștepta Creștinii Românii Ortodocși din America și vor da afară pe acest Arhiepiscop ABUZIV, DICTATOR, NEMERNIC, și care este în favoarea CLERICILOR HOMOSEXUALILOR de la OCA și ROEA?

 

S-a întrebat cineva vreodată: De ce Arhiepiscopul de la ROEA face favoruri la HOMOSEXUALI în general și la CLERICII HOMOSEXUALI de la OCA / ROEA în special?

 

Întrebați pe Arhiepiscopul de la ROEA în felul acesta: De ce Î P S Voastră faceți favoruri la HOMOSEXUALI și pedepsiți preoți nevinovați, NEJUDECAȚI, ori preoți la care nu vreți să le arătați crimele sau acuzele?

Credeți cumva că Dumnezeu nu vă vede faptele ce le faceți și nu vi le consideră pentru că vă socotiți în mod greșit a fi “UN SUPRA EPISCOP?”

 

Pe cine păcăliți prin ACOPERIREA și PROTECȚIA CLERICILOR HOMOSEXUALI din OCA și ROEA?

 

Slujiți cumva Domnului Luminii, Iisus Hristos? Care vă sunt acele fapte …?

 

Slujiți mai mult și mai bine pe domnul întunericilui, Diavolul? Vă cunoaștem noi TOATE acele fapte …?

 

Poziția mea vis a vis de Episcopii de la OCA / ROEA este ilustrată de Psalmul 100 de mai jos:

“Mila şi judecata Ta voi cânta ţie, Doamne. 

Cânta-voi şi voi merge, cu pricepere, în cale fără prihană. Când vei veni la mine? 

Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în casa mea. 

N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urât. 

Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; pe cel rău, care se depărta de mine, nu l-am cunoscut.

Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. 

Cu cel mândru cu ochiul şi nesăţios cu inima, cu acela n-am mâncat.

Ochii mei sunt peste credincioşii pământului, ca să şadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea.

Nu va locui în casa mea cel mândru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu va sta înaintea ochilor mei. 

În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce lucrează fărădelegea.”

 

Vă rog întrebați pe Arhiepiscopul de la ROEA ‘CE CADOU’a primit de Moș Nicolae de la Tribunalul din Chicago?

 

Pacea Domnului Iisus Hristos ce se naște pentru noi și pentru a noastră mântuire, să fie DAR CERESC, la aceste Sfinte Sărbători din acest an, la anul viitor și “LA MAI MULȚI ANI!”                        13 Decembrie, 2010.

      P.C. Preot Vasile Susan

5413 N. Nottingham Ave. Chicago, IL. 60656

Phone: 773-220-9503; E-mail:vasilesusan@hotmail.com

1 thought on “Un proces în derulare (VII)

 1. “PROSTIA SE PLĂTEȘTE ÎNTOTDEAUNA ! DACĂ O PLĂTEȘTE CEL CARE O ARE NU E NIMIC, … ÎNSĂ O PLĂTESC MAI RĂU CEI DIN JUR !”

  Un strigăt pentru ajutor și un semnal de alarmă !!!

  Cam așa sună proverbul românesc ieșit din experiența înaintașilor noștri și se potriveste în toate timpurile, la toate popoarele, ca și în orice loc de pe fața pământului, incluzând America.

  Citind, văzând și cunoscând situația Părintelui Vasile Susan potrivit cu cele arătate de Tribunalul din Chicago, și cea a Vetrei Românești, ca și contextul istoric contemporan din America pe de o parte, precum și sistemul juridic American pe de altă parte, românii ce sunt sub “obladuirea” Vetrei se vor trezi mai devreme sau mai târziu fără “vatra” lor cumpărată și construită de strămoșii și înaintașii lor vândută la mezat de un catolic ungur născut in America pe nume Nathaniel William George Popp. Și iată cum se vor petrece toate acestea.

  La data de 3 Decembrie 2010, judecătoria de la Chicago dădea câstig de cauză Părintelui V. Susan în încercarea mincinoasă lui Arhiepiscopului Nathaniel, a Arhiepiscopului +Job de la Chicago, și al lui puțin ortodoxului Mitropolit Jonah Fathausen de la OCA, de-a scoate cazul de pe rol cerând judecătoriei de 5
  ori să-l închidă pe motivul că este un caz religios, de ordin intern al Bisericii Ortodoxe Americane, si statul American prin sistemul lui juridic nu are dreptul de-a se amesteca în treburile interne ale OCA și ROEA.
  Judecătoria respinge cererile celor amintiți cu numele mai sus, considerandu-le ca neîntemeiate și îi dă cîștig de cauză Părintelui V. Susan care și-a cerut drepturile potrivit cu prevederile Statutului OCA, a Statutului și Regulamentelor de la ROEA. Prin această hotărâre judecătorească s-a arătat adevărul despre încălcarea Statutului OCA, Statutului și Regulamentelor de la ROEA de către Episcopii de la OCA și ROEA, precum și faptul că “drepturile de lucrător bisericesc și angajat la Parohia Sf. Maria din Chicago, IL” ale Părintelui V. Susan nu pot fi încălcate de episcopii de la OCA și ROEA. De șapte ani Pr V. Susan a fost aruncat în mod cu totul necreștinesc în afara bisericii, fiind marginalizat de ierarhii bisericii.

  Amintesc faptul că până la ora actuală s-a plătit peste $ 120, 000 (mii de dolari) de către Nathaniel, apoi alți $ 7, 000 (mii de dolari) către fostul Arhiepiscop de Chicago Job, și în final OCA a plătit $20, 000 (mii de dolari) pentru refuzul Mitropolitului Jonah de a depune mărturie adevărată în acest proces civil împotriva Arhiepiscopului Nathaniel de la ROEA. (În realitate Nathaniel de la ROEA a plătit toate sumele referitoare la Arhiepiscopul Job și Mitropolitul Jonah, prin banii furați de la români și de la Vatra Românească).

  Pentru că Pr. V. Susan a fost aruncat afară din parohie fără motiv și fără a se uza sistemul canonic și cel administrativ al bisericii, potrivit Canoanelor Bisericii Ortodoxe, precum și Statutului OCA, Statutului și Regulamentelor de la ROEA. În plus Pr V. Susan n-a fost judecat de nici un tribunal bisericesc fie de la ROEA fie de la OCA cu toate că a cerut acest lucru la data de 15 Martie, 2003.
  În mod abuziv Arhiepiscopul ROEA a hotărât de unul singur să-l suspende din drepturile de preot angajat la o parohie cu normă întreagă de serviciu, să fie dat afară prin metoda EXPULZĂRII sau a EXCOMUNICARII. Judecătoria din Chicago consideră că din punct de vedere al dretului angajatului și juridic bisericesc potrivit prevederilor Statutului OCA, Statutului și Regulamentelor de la ROEA, i s-a făcut o nedreptate Pr V. Susan.

  Se cuvine a se știi de către toată lumea că Biserica Ortodoxa este “conciliară”, adică un Congres Episcopesc ca organ deliberativ face reguli, legi, pe care apoi le aduce la îndeplinire în mod colectiv Consiliul Episcopesc, nu un Arhiepiscop în mod abuziv și iresponsabil. În cazul de față Congresul ROEA face legile, Consiliul Episcopesc de la ROEA hotărește întotdeauna, face decizii finale, nu o singură persoană, fie chiar Arhiepiscop.

  Arhiepiscopul aduce la cunoștiinta persoanei hotărârea Consiliului Episcopesc sau al Consistorului Spiritual. Dar aici nu s-a urmat calea și procedura Statutului OCA, Statutului și Regulamentelor de la ROEA. Astfel, biserica (OCA și ROEA) este implicată în această hotărâre abuzivă. Ierarhia Bisericii de la OCA și ROEA este responsabilă de hotărârea stupidă făcută de Arhiepiscopul ROEA și ea se trage la răspundere din punct de vedere juridic pe cei ce au încălcat prevederile Statutului OCA, Statutului și Regulamentelor de la ROEA.

  Pe de altă parte Sinodul OCA fiind un organ superior al Arhiepiscopului de la ROEA, a refuzat în mod cu totul deliberat ca să ia notă și să sancționeze abuzul Arhiepiscopului de la ROEA.
  Atît OCA cit și ROEA sunt responsabili și pasibili de a plăti despăgubiriile ce i se cuvin Părintelui Vasile Susan și membrilor familiei dumnealui. Nu ar fi cu totul ieșit din comun ca să se audă că despăgubirile se vor ridica la cifra $ 50, 000, 000 (de milioane de dolari) ca urmare a celor peste șapte ani de grele suferințe, umilire, și batjocorire a preoției dumnealui și a membrilor familiei sale. Păcatele, abuzurile de putere și nedreptățile se plătesc în lumea aceasta, precum ne arată Zaheu vameșul, precum și în cealaltă viață.

  Ne rugăm cu toții ca să vină timpul și să vedem ordinul final al judecatoriei din Chicago cu privire la dreptatea ce i se va acorda Pr V. Susan. Nu este exclus ca toate bunurile mobile și imobile ale Arhiepiscopului Nathaniel, ale Vetrei, ale OCA-ului, ale Pr. Pavel de la Chicago să fie confiscate și vândute pentru a se plăti cheltuielile de judecată, avocații și despăgubirile față de Pr. V. Susan. Nu ar fi de mirare ca să se ajungă la vânzarea de biserici parohiale și proprietățile acestora de către ROEA dacă nu se acopere toate despăgubirile ce vor fi cerute de Pr V. Susan. Dreptatea se cere arătată, iar vinovații vor plăti pînă la ultimul cent, lunar, anual, și pe termen îndelungat.(S-ar putea ca aceasta sa fie de fapt SCOPUL FINAL al lui Nathaniel, fiind catolic).

  Vezi și cazul lui Nica !!!

  În mintea noastră de creduli, tâmpiți, proști acest lucru este imposibil ???!!!

  Dar să vedem ce s-a întâmplat în Biserica Romano – Catolică din America în ultimul timp prin abuzurile preoților, episcopilor, arhiepiscopilor și cardinalilor implicați în cazuri de abuzuri sexuale (ca homosexuali), precum și pentru acoperirea acestor abateri. Până acum Biserica Romano – Catolică a plătit pentru prostiile preoților, episcopilor, arhiepiscopilor și cardinalilor implicați în cazuri de abuzuri sexuale si a episcopilor peste $ 2, 000, 000, 000 (miliarde de dolari) în despăgubiri, la ordinul judecătoriilor din America. Pentru ca să se ajungă la o așa sumă s-au vândut biserici și proprietați Romano – Catolice cu sutele din toată America, și încă se mai vând și prin Europa. (Biserica Romano – Catolica are în USA peste 50 de milioane de credincioși).
  Toți credincioșii Bisericii Romano – Catolice din America la un loc nu au putut face nimic împotriva hotărârilor judecătorești. Cei 7 mii de bieți români ce pot face ???? Asistă neputincioși la pierderea Vetrei.

  K K K-nul pentru un abuz făcut a plătit milioane de dolari și i s-au vandut proprietătiile pentru că au abuzat de o persoana de culoare.

  Români, dacă nu vă treziți acum vă trezește diavolul cu buzele umflate, fără Vatra și vânduți de niște nenorociți iresponsabili fie ei americani, unguri, catolici și homosexuali bolnavi de boala modernă a secolului 20 etc. etc. DORMIȚI, DORMIȚI, DORMIȚI SOMNUL VEȘNIC !!!

  Ar fi totuși o solutie dar și aceasta este cu semnul întrebării, dacă judecătoria o acceptă și anume: de-a se face o hotărâre a Consiliului Episcopesc de la Vatra Românească, în așa fel ca Arhiepiscopul Nathaniel pe baza abuzurilor săvârșite să fie dat afară din Episcopia ROEA, fără nici un drept de apel. Aceasta ar fi ca un fel de pedeapsă. Apoi Părintele V. Susan și toți preotii suspendați să fie repuși în drepturi plătindu-se din urmă toate despăgubirile financiare. Dacă acest lucru va îndupleca judecatoria, este o șansă de a ține Vatra nevândută.

  La fel și din partea Sinodului OCA-ului, acesta va prelua cazul și-l va judeca pe Nathaniel, pedepsindu-l potrivit normativelor Canoanelor Bisricii Ortodoxe. La toate acestea mă îndoiesc de a se întâmpla. Astfel pentru o prostie sau chiar mai multe, toți vor plăti.

  LUATI AMINTE !!!
  CEEACE VA SPUNEM ESTE FOARTE SERIOS !!!
  SI BINE AR FI SA NU FIE ASA INSA MA TEM CA TOATE SE VOR IMPLINI !!!
  ACUM E DOAR INCEPUTUL SFARSITULUI !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.